گنجینه نیروی انسانی​

لوگو گنجینه

اقتدار
  • بخشش

      ما با آن چه به دست می آوریم زندگی می کنیم، اما زندگی مان با آنچه می بخشیم معنا می یابد. "وینستون چ ...

      ما با آن چه به دست می آوریم زندگی می کنیم، اما زندگی مان با آنچه می بخشیم معنا می یابد. "وینستون چرچیل"   بخشش در زندگی می تواند بسیار مفید و پر ثمر با شد، همانگونه که یکی از رازهای بزرگ ط ...

    بیشتر بخوانید