در این دسته، مقالات و فایلهای صوتی و تصویری ارائه می گردد.

قفل بسته یا دیوار در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

ولی بختیاری_8

معرفی صفحه تجربه پیشکسوتان

معرفی صفحه تجربه پیشکسوتان

معرفی صفحه تجربه پیشکسوتان
و کاربرگ کارآفرینی

ولی بختیاری

معرفی ولی بختیاری

معرفی ولی بختیاری

لطفاً فایل پیوست در خصوص معرفی ولی بختیاری

مدیر وب سایت گنجینه نیروی انسانی

و مدرس توانمندسازی پیشکسوتان(بازنشستگان)

را مشاهده فرمائید

                 

                    

با تشکر