پادکست

 

معرفی ولی بختیاری

معرفی صفحه تجربه پیشکسوتان

 

دوره رفع دغدغه و نگرانی بازنشستگان

 

اولین پادکست از دوره:

 

 

دومین پادکست از دوره: